budynekfocus.com Oficjalna strona budynku Focus w Warszawie - Aktualno?ci

budynekfocus.com
Title: Oficjalna strona budynku Focus w Warszawie - Aktualno?ci
Keywords: Budynek Focus, Warszawa, wynajem powierzchni biurowych, sale konferencyjne, Aktualno?ci, Aktualno?ci, Wystawa obraz?w Tw?rc?w Niepe?nosprawnych, Aktualno?ci, Aktualno?ci, Budynek Focus uzyska? przed...
Description: Serwis bydynku Focus w Warszawie, Wystawa obraz?w Tw?rc?w Niepe?nosprawnych ,,Nasza Galeria'' w atrium budynku FOCUS w terminie od 2 do 5 grudnia 2014 Szanowni Pa?stwo, Stowarzyszenie Nasza Galeria  Og?lnopolska Galeria Tw?rc?w Niepe?nosprawnych serdecznie zaprasza na wystaw? prac malarski...
budynekfocus.com is ranked 17247472 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $6,883. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. budynekfocus.com has 43% seo score.

budynekfocus.com Information

Website / Domain: budynekfocus.com
Website IP Address: 77.55.30.190
Domain DNS Server: ns2.nazwa.pl,ns1.nazwa.pl,ns3.nazwa.pl

budynekfocus.com Rank

Alexa Rank: 17247472
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

budynekfocus.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $6,883
Daily Revenue: $18
Monthly Revenue $565
Yearly Revenue: $6,883
Daily Unique Visitors 1,735
Monthly Unique Visitors: 52,050
Yearly Unique Visitors: 633,275

budynekfocus.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate,post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html
Date Sat, 06 Aug 2016 05:36:28 GMT
Server Apache/2

budynekfocus.com Keywords accounting

Keyword Count Percentage
Budynek Focus 0 0.00%
Warszawa 2 0.21%
wynajem powierzchni biurowych 0 0.00%
sale konferencyjne 0 0.00%
Aktualno?ci 3 0.44%
Aktualno?ci 3 0.44%
Wystawa obraz?w Tw?rc?w Niepe?nosprawnych 0 0.00%
Aktualno?ci 3 0.44%
Aktualno?ci 3 0.44%
Budynek Focus uzyska? przed... 0 0.00%

budynekfocus.com Traffic Sources Chart

budynekfocus.com Similar Website

Domain Site Title

budynekfocus.com Alexa Rank History Chart

budynekfocus.com aleax

budynekfocus.com Html To Plain Text

Oficjalna strona budynku Focus w Warszawie - Aktualno?ci Aktualno?ci Budynek Opis budynku Architektura Lokalizacja W?a?ciciel Zarz?dca Centrum konferencyjne Klub CALYPSO FOCUS Restauracja EUREST Najemcy Galeria Kontakt Aktualno?ci Akcja Krwiodawstwa Deutsche Bank Szanowni Pa?stwo, Klub Honorowych Dawców Krwi PCK o nazwie Honorowi Bankowi przy wspó?udziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa organizuje Akcj? Krwiodawstwa w budynku Focus. 23 czerwca, w godzinach 10:00 - 15:00 na parterze budynku Focus (w sali przy recepcji B) czeka? b?d? sanitariusze medyczni, kt?rzy przy specjalnie przygotowanych stanowiskach b?d? pobiera? krew i wykonywa? badania pod k?tem oddawania szpiku. Nie trzeba przekonywa?, jak wa?na w ?yciu ka?dego cz?owieka jest krew, dla której jak dot?d nie wymy?lono substytutu. I jak jest potrzebna ka?dego dnia i ka?dej minuty. Zach?camy wszystkich Pa?stwa w??czenia si? 23 czerwca do akcji. Chcesz pomóc? Do dzie?a! Oddanie krwi to oko?o 1 godziny Twojego czasu, a mo?e da? d?ugie ?ycie innym. Jak przygotowa? si? do oddania krwi? - nie nale?y przychodzi? na oddanie krwi na czczo, ale po lekkim niskot?uszczowym posi?ku (np. pieczywo, chuda w?dlina, warzywa, owoce) - nale?y unika? potraw t?ustych (smalec, mas?o, ?mietana, t?usta w?dlina), które mog? spowodowa?, ?e krew b?dzie lipemiczna (przet?uszczona) i nie b?dzie nadawa?a si? do celów leczniczych, - przed oddaniem krwi nale?y pi? du?o wody lub soków owocowych - pó? godziny przed oddaniem krwi nie nale?y pali? papierosów - nie nale?y przychodzi? na oddanie krwi po spo?yciu alkoholu Wi?cej informacji o krwiodawstwie, procedurze oddawania krwi i kwalifikacji znajdziecie na stronie http://www.rckik-warszawa.com.pl/ Deutsche Bank dba o ?rodowisko  pasieka na dachu budynku Focus Szanowni Pa?stwo, z ogromn? przyjemno?ci? informujemy, ?e z inicjatywy Deutsche Bank Polska na dachu budynku Focus zainstalowano ule, które ju? wkrótce zostan? zasiedlone przez pszczo?y. Pasieka prowadzona b?dzie przez Pracowników Deutsche Bank – Jana Tenderend? i Krzysztofa Hamerszmita – pomys?odawców projektu, pod nadzorem i opiek? do?wiadczonego pszczelarza z Podkarpacia, Marka Barzyka. Prace nad tym przedsi?wzi?ciem rozpocz?y si? jesieni? ubieg?ego roku. Pasieka na dachu budynku Focus wpisuje si? w coraz popularniejszy ruch miejskiego pszczelarstwa i b?dzie najwy?ej po?o?on? pasiek? w Warszawie. Inne ule w ?cis?ym centrum znajduj? si? ju? m.in. na dachu Regent Warsaw Hotel (dawny Hotel Hyatt) oraz na dachu Pa?acu Kultury i Nauki. Mamy ogromn? nadziej?, ?e i u nas pszczo?y si? zaaklimatyzuj?. Efektywny zbiór nektaru i py?ku odbywa si? w odleg?o?ci ok. 2 km od ula. Lokalizacja pasieki na dachu biurowca Focus daje pszczo?om dost?p do terenów Pola Mokotowskiego, ?azienek Królewskich, Filtrów i ogródków dzia?kowych. Bioró?norodno?? ro?lin na tych obszarach sprawi, ?e kolor i smak miodu b?d? unikatowe. Miód z pasieki Deutsche Bank zostanie zbadany w Laboratorium Badania Jako?ci Produktów Pszczelich w Instytucie Ogrodnictwa w Pu?awach. Miejskie pszczelarstwo rozwija si? na ca?ym ?wiecie, a liczne badania i do?wiadczenie pokazuj?, ?e pszczo?y mog? ?wietnie prosperowa? na terenach zabudowanych. Co wi?cej takie hodowle s? przede wszystkim sposobem na ratunek i wzmocnienie populacji owadów. Pszczo?y wymieraj? w alarmuj?cym tempie, na co ogromny wp?yw maj? zagra?aj?ce im ?rodki ochrony ro?lin i monokultura upraw. Przewag? pszczelarstwa dachowego, miejskiego nad wiejskim jest brak oprysków chemicznych pól, zró?nicowanie ro?linno?ci, wy?sza temperatura umo?liwiaj?ca owadom d?u?sz? prac? oraz jak pokazuj? badania jako?ci miodów wytwarzanych w miastach – zdolno?? pszczó? do filtrowania miejskich zanieczyszcze? z nektaru. Warto wiedzie?, ?e produkcja miodu to zaledwie ma?y fragment prac, jakie wykonuj? pszczo?y. Ich g?ównym zadaniem jest zapylanie ro?lin. Pszczo?y i inne owady zapylaj?ce odpowiadaj? za jedn? trzeci? ca?ej ?wiatowej ?ywno?ci – zawdzi?czamy im owoce, warzywa, zbo?a, produkty pszczele, a tak?e kaw?, bawe?n? i przyprawy. Wytwory pochodzenia pszczelego wykorzystywane s? od wieków w medycynie pod postaci? kosmetyków i leków. Na ci?kiej pracy pszczó? zyskuje równie? przemys? odzie?owy – powstanie takich materia?ów jak len czy bawe?na mo?liwe jest dzi?ki procesowi pszczelego zapylania. W Polsce ?yje ponad 470 gatunków pszczó?, z czego ponad 220 znajduje si? w Czerwonej Ksi?dze Gatunków Zagro?onych. Za?o?enie i prowadzenie uli wpisuje si? w dzia?alno?? Deutsche Bank Polska z zakresu CSR – spo?ecznej odpowiedzialno?ci biznesu. Na niebiesko dla autyzmu Szanowni Pa?stwo, Jest nam mi?o poinformowa?, ?e w dniach 1-2 kwietnia 2016 nasz budynek we?mie udzia? w akcji Na niebiesko dla autyzmu (Light It Up Blue), organizowanej w Polsce przez Fundacj? SYNAPSIS. Na niebiesko dla autyzmu (Light It Up Blue) to ogólno?wiatowa akcja organizowana od 2011 roku przez ameryka?sk? organizacj? Autism Speaks, a w Polsce propagowana przez Fundacj? SYNAPSIS. Inicjatywa polega na wyra?eniu solidarno?ci z osobami dotkni?tymi autyzmem poprzez pod?wietlenie na niebiesko budynków instytucji publicznych i komercyjnych 2 kwietnia, w ?wiatowy Dzie? Wiedzy na Temat Autyzmu. W tym roku akcja zacznie si? ju? 1 kwietnia, z uwagi na to, i? 2 kwietnia wypada w sobot?. Autyzm wci?? pozostaje tajemniczym zaburzeniem mózgu. Osoby z autyzmem maj? problemy z mówieniem, postrzeganiem ?wiata, rozumieniem relacji spo?ecznych. Cho? jest to najcz?stsze zaburzenie rozwojowe (dotyka 1 na 150 dzieci w Polsce i 1% ludzko?ci), to ?wiadomo?? autyzmu w spo?ecze?stwie jest wci?? bardzo niska, a osoby nim dotkni?te cz?sto spotykaj? si? z krzywdz?cymi komentarzami i okrutnymi zachowaniami otoczenia. W tym roku a? 94 budynki w ca?ej Polsce b?d? pod?wietlone na niebiesko. B?dzie to mo?liwe dzi?ki w??czeniu si? do akcji na szersz? skal? firm z bran?y nieruchomo?ci – zarz?dców i w?a?cicieli, w tym naszego budynku. W ramach akcji Na niebiesko dla autyzmu (Light It Up Blue) wraz z innymi firmami z bran?y nieruchomo?ci: B?DZIEMY ?WIECI? – 1 i 2 kwietnia w godzinach 18.00-24.00 w naszym budynku b?dzie w??czona niebieska iluminacja B?DZIEMY WSPIERA? – zach?camy do przekazania 1% podatku lub darowizny na diagnoz? i terapi? podopiecznych Fundacji SYNAPSIS Je?eli chcieliby Pa?stwo wesprze? Fundacj? SYNAPSIS finansowo, prosz? wej?? na stron? www.synapsis.org.pl, kupi? godzin? terapii (90 z?) lub przekaza? jak?kolwiek darowizn?, która pomo?e osobom dotkni?tych autyzmem. Wsparciem b?dzie te? zakup przedmiotów wytwarzanych przez doros?e osoby z autyzmem w Pracowni Rzeczy Ró?nych prowadzonej przez Fundacj? SYNAPSIS. Gdyby chcieli Pa?stwo zorganizowa? dla swoich pracowników spotkanie edukacyjne na temat autyzmu, prosimy o kontakt z Fundacj? SYNAPSIS – email:naniebiesko@synapsis.org.pl Je?eli mieliby Pa?stwo jakiekolwiek dodatkowe pytania, prosimy o kontakt. http://www.synapsis.org.pl/kampanie-akcje/na-niebiesko Ostatnia >> Wynajem powierzchni W sprawie wynajmu powierzchni biurowej w budynku Focus prosimy o kontakt ze wskazan? poni?ej osob?: Joanna Tomczyk-Bogus Associate | Asset Management CEE - Alternatives and Real Assets RREEF Investment GmbH Sp. z o.o. Oddzial w Polsce Deutsche Asset Management Focus, Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, Poland Tel. +48 22 579 97 29 Email:joanna.tomczyk Wynajem Sal Konferencyjnych Bartosz Wasiak Administrator Sal Konferencyjnych Tel. +48 22 579 82 67 kom. +48 504 112 787 Email: Bartosz.Wasiak Created by New Media Creation Group

budynekfocus.com Whois

Domain Name: budynekfocus.com
Registry Domain ID: 1385298274_domain_com-vrsn
Registrar WHOIS Server: whois.netart-registrar.com
Registrar URL: http://www.netart-registrar.com
Updated Date: 2016-01-22T16:47:31Z
Creation Date: 2008-01-22T20:35:36Z
Registrar Registration Expiration Date: 2017-01-22T20:35:36Z
Registrar: NetArt Sp. z o.o.
Registrar IANA ID: 1456
Registrar Abuse Contact Email: abuse@netart-registrar.com
Registrar Abuse Contact Phone: +48.122978885
Reseller: nazwa.pl
Domain Status: ok http://www.icann.org/epp#ok
Registry Registrant ID: Not Available From Registry
Registrant Name: Dariusz Bielecki
Registrant Organization: RREEF Investment GmbH Sp. z o.o. Oddzial w Polsce
Registrant Street: al. Armii Ludowej 26
Registrant City: Warszawa
Registrant State/Province: mazowieckie
Registrant Postal Code: 00-609
Registrant Country: PL
Registrant Phone: +48.516329473
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: daretzky@gmail.com
Registry Admin ID: Not Available From Registry
Admin Name: Dariusz Bielecki
Admin Organization: RREEF Investment GmbH Sp. z o.o. Oddzial w Polsce
Admin Street: al. Armii Ludowej 26
Admin City: Warszawa
Admin State/Province: mazowieckie
Admin Postal Code: 00-609
Admin Country: PL
Admin Phone: +48.516329473
Admin Phone Ext:
Admin Fax:
Admin Fax Ext:
Admin Email: daretzky@gmail.com
Registry Tech ID: Not Available From Registry
Tech Name: Dariusz Bielecki
Tech Organization: RREEF Investment GmbH Sp. z o.o. Oddzial w Polsce
Tech Street: al. Armii Ludowej 26
Tech City: Warszawa
Tech State/Province: mazowieckie
Tech Postal Code: 00-609
Tech Country: PL
Tech Phone: +48.516329473
Tech Phone Ext:
Tech Fax:
Tech Fax Ext:
Tech Email: daretzky@gmail.com
Name Server: ns2.nazwa.pl
Name Server: ns3.nazwa.pl
Name Server: ns1.nazwa.pl
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
>>> Last update of WHOIS database: 2016-05-18T10:34:47Z <<<
For more information on Whois status codes, please visit: https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en.
WHOIS Terms of Use
1. WHOIS database is administered by NetArt Sp. z o.o. It contains information on domains with respect to which the company provides administration and technical services.
2. NetArt sp. z o.o. shall not be liable for any torts committed by Domain Name Holder.
3. Furthermore, NetArt Sp. z o.o. shall not be liable for any damage caused as a result of the actions or omissions of Domain Name Holder, including, but not limited to, violation of intellectual property rights, trademark rights or personality rights; all claims related thereto shall be brought directly to Domain Name Holder.
4. All data displayed is made available for the purpose of contacting Domain Name Holder or for purposes directly related to domain name.
5. By using WHOIS, you shall be deemed to have accepted WHOIS Terms of Use and confirmed that the data will be used for lawful purposes. Furthermore:
a) you shall not enable or otherwise support the transmission of mass unsolicited commercial advertising or solicitations to Domain Name Holder’s address, e-mail address, telephone number or facsimile number,
b) data may not be used for marketing purposes,
c) data may not be sold or used for redistribution purposes.
6. Copying, reproducing, distributing or using the data available in WHOIS database operated by NetArt Sp. z o.o. otherwise than provided for in these WHOIS Terms of Use shall be prohibited.
7. NetArt Sp. z o.o. reserves the right to restrict access to WHOIS database, impose a limit on the number of queries, and amend these WHOIS Terms of Use.
Zasady korzystania z bazy WHOIS
1. Baza danych WHOIS jest zarz?dzana przez NetArt Sp. z o.o., i prezentuje dane dotycz?ce domen dla których firma ?wiadczy obs?ug? administracyjn? i techniczn?.
2. NetArt sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialno?ci za czyny zabronione pope?nione przez Abonenta domeny.
3. NetArt Sp. z o.o. nie odpowiada równie? za szkody spowodowane dzia?aniem lub zaniechaniem Abonenta domeny – w szczególno?ci nie odpowiada z tytu?u naruszenia praw w?asno?ci intelektualnej, prawa ochronnego do znaku towarowego lub naruszenia dóbr osobistych – wszelkie roszczenia z tym zwi?zane uprawniony powinien zg?asza? bezpo?rednio do Abonenta domeny.
4. Wszelkie wy?wietlane dane udost?pniane s? w celu umo?liwienia kontaktu z Abonentem domeny lub w celach bezpo?rednio zwi?zanych z nazw? domeny.
5. Korzystaj?c z bazy WHOIS, akceptuj? Państwo Zasady korzystania z bazy WHOIS po?wiadczaj?c jednocze?nie, i? dane b?d? u?ywane w celach zgodnych z prawem, jak równie?:
a) nie b?d? Państwo umo?liwia? lub te? w inny sposób wspiera? przekazywania masowych i niechcianych reklam lub ofert na adres Abonenta domeny, adres e-mail Abonenta, numer telefonu lub numer faks,
b) dane nie mog? by? wykorzystywane w celach marketingowych,
c) dane nie mog? zosta? sprzedane lub wykorzystane w celach redystrybucji.
6. Kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie lub inne ni? wynikaj?ce z Zasad korzystania z bazy WHOIS wykorzystywanie danych dost?pnych w bazie WHOIS obs?ugiwanej przez NetArt Sp. z o.o. jest zabronione.
7. NetArt Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ograniczenia dost?pu do bazy WHOIS, na?o?enia limitu na liczb? odpytań, jak równie? do zmian Zasad korzystania z bazy WHOIS